Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 58 poz. 303 - Rozporządzenie w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających

Dz.U. nr 58 poz. 303ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających2)


Na podstawie art. 10b ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji, jaką powinna zawierać deklaracja o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Kodeksie IMDG - należy przez to rozumieć Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych, o którym mowa w § 1 pkt 1 obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie niektórych przepisów do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., wraz z Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. Urz. MI Nr 4, poz. 28);
2) Kodeksie IBC - należy przez to rozumieć Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem, o którym mowa w § 1 pkt 4 obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie niektórych przepisów do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., wraz z Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.;
3) Kodeksie IGC - należy przez to rozumieć Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem, o którym mowa w § 1 pkt 5 obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie niektórych przepisów do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., wraz z Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.;
4) Kodeksie INF - należy przez to rozumieć Kodeks bezpiecznego przewozu statkami napromieniowanego paliwa jądrowego, plutonu i wysokopromieniotwórczych odpadów w pojemnikach, o którym mowa w § 1 obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz. Urz. MTBiGM poz. 2);
5) ładunkowej jednostce transportowej - należy przez to rozumieć używane do przewozu towarów: pojazd transportu drogowego, wagon kolejowy, kontener, cysternę samochodową lub przenośny zbiornik.
§ 3. Deklaracja o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających powinna zawierać:
1) nazwę techniczną przewożonego towaru;
2) numer identyfikacji towaru UN (Organizacji Narodów Zjednoczonych), jeżeli istnieje;
3) klasę szkodliwości towaru określoną według klasyfikacji przyjętej przez IMO w Kodeksie IMDG, Kodeksie IBC, Kodeksie IGC oraz w Załączniku II w Uzupełnieniach I, II i III do Konwencji MARPOL;
4) kody odpadów określone w załączniku IV do rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.), jeżeli towar niebezpieczny jest odpadem;
5) klasę statku określoną przez IMO według Kodeksu INF zgodnie z Prawidłem VII/14.2, tam gdzie ma to zastosowanie;
6) ilość towaru, a jeżeli jest on przewożony w ładunkowych jednostkach transportowych - znaki identyfikacyjne tych jednostek;
7) kartę bezpieczeństwa (MSDS), o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), z wyszczególnieniem właściwości fizykochemicznych towarów, w tym ich lepkości kinematycznej wyrażonej w cSt w temperaturze 50°C i gęstości wyrażonej w g/cmł w temperaturze 15°C oraz inne dane zgodnie z rezolucją IMO MSC.286(86), o której mowa w obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające - dla substancji określonych w Załączniku I do Konwencji MARPOL;
8) dane adresowe podmiotu, od którego można otrzymać szczegółowe informacje o dostarczanym towarze oraz numery alarmowe załadowcy lub innego podmiotu, będących w posiadaniu informacji dotyczących fizykochemicznych właściwości przewożonych towarów oraz określających działania, jakie należy podjąć w nagłych wypadkach.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 12, z późn. zm.).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2009 r. Nr 63, poz. 518 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1094 i Nr 228, poz. 1368.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz. U. Nr 103, poz. 1084), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368).
 

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Dz. U. nr 58 poz. 303, Rozporządzenie MTBGM, Towary niebezpieczne lub zanieczyszczające

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: